Odporúčajú nás

Nové produkty

Nové produkty
Všetky nové výrobky
 1. Predávajúci - uskutočňuje internetový predaj výrobkov kupujúcim – spotrebiteľom na území Slovenskej republiky na základe týchto obchodných podmienok. Prodávajúcim je Pavel Pavlas, Ke Strouze 2626, Nymburk 288 02, IČ: 02561867 spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri ŽÚ města Nymburk (dále jen "Prodávají"). Internetový obchod má adresu www.titanovyriad.sk.

 2. Kupujúci – spotrebiteľ po zoznámení s internetovým katalógom a ponukou predávajúceho, si vyberie produkty ponúkané v aktuálnom internetovom katalógu a ponuke predávajúceho a vybrané produkty, o ich zakúpenie má záujem, objedná u predávajúceho pomocou objednávky – objednávkového formulára.

 3. Objednávky – objednávkové formuláre môžu byť zasielané po celý kalendárny rok, a to 24 hodín denne. Objednávky zaslané v sobotu, v nedeľu alebo v dňoch štátnych sviatkov budú spracované nasledujúci pracovný deň. Základná podmienka prijatia objednávky je správne vyplnený objednávkový formulár zaslaný Predávajúcému. Objednávkové formuláre, ktoré budú vyplnené nesprávne alebo neúplne, sa nedajú považovať za riadnu objednávku a kúpna zmluva na ich základe nie je uzavretá. Predávajúcí prijíma objednávky od osôb starších 18 rokov, s bydliskom na území Slovenskej republiky. Predávajúcí si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré vyvolávajú podozrenie o zneužívaní internetového predaja neoprávnenými osobami ( napríklad také objednávky, ktoré neobsahujú telefón alebo adresu elektronické pošty, kde by bolo možné objednávky potvrdiť alebo overiť).

 4. Objednávku, prijatie objednávkového formulára potvrdí pracovník Predávajúcého najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa po učinení objednávky. Potvrdenie bude vykonané pomocou elektronickej pošty, Pokiaľ nie je možné osobu, ktorá objednávku zaslala, v tejto dobe kontaktovať, bude objednávky zrušená a na kúpnu zmluvu sa hladí tak, ako keby nebola uzavretá.

 5. Ponuku vytvára predávajúci pomocou internetových katalógov, internetovej ponuky. Ponuka vyplývajúca z internetového katalógu Predávajúcého platí vždy po dobu, ktorá je v tomto katalógu uvedená. Ceny výrobkov sú uvádzané v Eurech. V kúpnej cene je zahrnutá aj DPH v príslušnej výške.

 6. Tovar je dodávaný prostredníctvom PPL. Tovar je dodávaný na adresu uvedenú v objednávke - objednávkovom formulári. Pri výbere dopravcu PPL - Náklady tejto prepravy tovaru, ktorý má vyššiu hodnotu než 40€ vrátane DPH, uhradí predávajúci.

  V prípade,že je dodávaný tovar menšej alebo rovnej hodnoty 40€ vrátane DPH, náklady tejto prepravy hradí kupujúci - spotrebiteľ (prípadne adresát, ak je odlišný od spotrebiteľa), a to vo výške 5€ v prípade výberu dopravcu PPL.

  Poštový prepravca dodáva produkty len počas pracovných dní ( tj. mimo sobôt, nedieľ a behom štátnych sviatkov).

  V prípade oneskorenej dodávky produktov spôsobenej napríklad prechodným nedostatkom objednaných produktov na sklade, bude kupujúci bez zdržania informovaný pracovníkom Predávajúcého prostredníctvo elektronickej pošty alebo telefonicky.

  Produkty sú dodávané v bežných obaloch. S produktami budú kupujúcemu – spotrebiteľovi dodaný návod k obsluhe, záručný list, pokiaľ to povaha vecí – produktov vyžaduje a ďalšie listiny, ktoré sú dôležité pre použitie a zaobchádzanie s výrobkom. Rovnako bude predaná faktúra s náležitosťami daňového dokladu.

  Spotrebiteľ – kupujúci, prípadne iná osoba, ktorá je určená k prevzatiu produktu spotrebiteľom, kupujúcim je povinná potvrdiť prepravcovi – prepravnej službe prevzatie produktov vrátane všetkých dokladov.

  V prípade uskutočnenia hromadnej objednávky, tz. objednávky – objednávkového formulára s viacerými druhmi produktov alebo s väčším počtom produktov, si Predávajúcí vyhradzuje právo zaslať – dodať produkty po častiach, teda vo viacerých balíkoch.

 7. Za objednané produkty – výrobky dodané Predávajúcím je kupujúci – spotrebiteľ povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu – cenu produktu, ktorá je uvedená v aktuálnom internetovom katalógu predávajúceho, a to platného ku dňu doručenia objednávky kupujúceho - spotrebiteľa predávajúcemu.

  Kupujúci – spotrebiteľ má možnosť zaplatiť kúpnu cenu objednaných produktov dobierkou: Platba dobierky pri zaslaní objednaných produktov poštou na dobierku. Produkt je v tomto prípade zaplatený pracovníkovi prepravnej služby pri dodávke produktu. Táto možnosť sa vzťahuje na platby maximálne do výšky 3690€.

 8. Kúpna zmluva je uzavretá okamžikom, keď kupujúci odošle predávajúcemu riadne vyplnenú objednávku a tá je úspešne doručená. Na základe uzavretej kúpnej zmluvy vzniká stranám zmluvného vzťahu povinnosť k plneniu podľa uzavretej kúpnej zmluvy. Predávajúcí si výslovne vyhradzuje právo riadne objednané produkty nedodať a to v prípade, že nie je aktuálne na sklade. Predávajúci je povinný dodať objednané produkty a kupujúci – spotrebiteľ je povinný uhradiť kúpnu cenu, ktorá je uvedená v aktuálnom internetovom katalógu predávajúceho. Kúpna cena s príslušnou sadzbou DPH je potom uvedená i v predanej faktúre. Vlastnícke právo k objednanému produktu prechádza na kupujúceho – spotrebiteľa úplným zaplatením vyfakturovanej kúpnej ceny. Nebezpečné škody na dodávanom zbožní prechádzajú na kupujúceho podľa podmienok uvedených v § 2121 a násl. občianskeho zákonníku.

 9. Predávajúcí týmto výslovne poučuje v zmysle ustanovenia § 1846 občianskeho zákonníku kupujúceho – spotrebiteľa o jeho práve odstúpiť od kúpnej zmluvy o predaji objednaného produktu do 14 dní od prevzatia tohto produktu. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho Predávajúcého sídlom Ke Strouze 2626, Nymburk 288 02, s prevádzkou vo Brandýs nad Labem, Za Dvorem 2284, 250 01, IČO: 025 61 867, email obchod@titanovyriad.sk formou jednostranného právneho úkonu (napr. listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo emailom). Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Kupujúci produkt bez zbytočného odkladu , najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy, zašle na adresu Predávajúcého sídlom Ke Strouze 2626, Nymburk 288 02.

 10. Doručovacia adresa prevádzky - Brandýs nad Labem, Za Dvorem 2284, PSČ 250 01. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ kupujúci odošle produkt späť pred uplynutím 14 dní. Kupujúci ponesie priame náklady spojené s vrátením produktu. Maximálne náklady sú odhadované vo výške 20€. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty produktu v dôsledku zaobchádzania s týmto produktom iným spôsobom, ako ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami produktu, vrátane jeho funkčnosti.

 11. Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy mu došlo oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré predávajúci od kupujúceho prijal, vrátane nákladov na dodanie ( okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania predávajúcim ponúkaný). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý kupujúci použil pre realizovanie počiatočnej transakcie, pokiaľ kupujúci výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Platbu predávajúci vráti až po prijatí produktov alebo po preukázaní kupujúceho, že produkt odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 12. Záručné podmienky:

  Záručná doba činí 24 mesiacov od prevzatia produktu spotrebiteľom.

  Reklamáciu je možné uplatniť na adrese sídla: Za Dvorem 2284, Brandýs nad Labem 250 01.

  Poskytovanie záruky, dĺžka záručnej doby a vyriaďovanie reklamácii sa riadi príslušným ustanovením občianskeho zákonníka, zákona na ochranu spotrebiteľa a ďalšími právnymi predpismi, ktoré túto oblasť upravujú.

  Záruka sa netýka optických zmien, ktoré vzniknú bežným používaním, ktoré neovplyvnia funkčnú schopnosť výrobkov. Netýka sa tiež vád, ktoré vznikli neodborným a nevhodným zaobchádzaním zo strany kupujúceho alebo v rozpore s návodom k používaniu, a ďalej škôd vzniknutých vinou kupujúceho. Reklamáciu je možné uplatňovať len po predložení originálu dokladu preukazujúceho nákup produktu.

  Predávajúcí zodpovedá za vady dodaného produktu len v prípadoch, pokiaľ kupujúci – spotrebiteľ nepoužíval produkt v rozpore s návodom k obsluhe, prípadne v rozpore s pokynmi predávajúceho.

  Reklamácie týkajúce sa rozdielneho vonkajšieho vzhľadu dodaného produktu od vzhľadu produktu uvedeného na internetových stránkach, ktorý je daný chybným nastavením parametrov monitoru kupujúceho – spotrebiteľa nie sú dôvodom pre vrátenie produktu a riadne uplatnenie reklamácie.

  Záručné podmienky, informácie o záruke, o záručnom servise sú uvedené podrobne v záručnom liste, ktorý je predaný kupujúcemu – spotrebiteľovi pri dodávaní objednaného produktu.

  Informácie o pozáručnom servise a o službách poskytovaných po predaji sú obsiahnuté na internetových stránkach Predávajúcého.

 13. Vyššie uvedené obchodné podmienky internetového obchodu tvoria nedeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy, ktorá vznikne v rámci internetového predaja medzi Predávajúcím a kupujúcim – spotrebiteľom. Kupujúci – spotrebiteľ tieto obchodné podmienky internetového obchodu v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje zaslaním vyplnenej objednávky – objednávkového formulára predávajúcemu. Akékoľvek odchýlky, zmeny alebo doplnenia týchto obchodných podmienok internetového obchodu musí predávajúci a kupujúci – spotrebiteľ dohodnúť v písomnej podobe a to pred odoslaním objednávky, objednávkového formulára.

  Tieto obchodné podmienky internetového obchodu neplatia a nevzťahujú sa na predaj produktov podnikateľom pre ich podnikateľské účely.

V Prahe 23. 11. 2020