Odporúčajú nás

Nové produkty

Nové produkty
Všetky nové výrobky

Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

· Prevádzkovateľom Pavel Pavlas, trvalé bydlisko Za Dvorem 2626, Nymburk 288 02, IČ: 02561867, zapísaný v obchodnom registri ŽÚ mesta Nymburk.

· Osobnými údajmi meno a priezvisko, obchodná firma, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, identifikačné číslo podnikajúce fyzické osoby a daňové identifikačné číslo podnikajúce fyzické osoby

Prevádzkovateľ e-shopu www.titanovyriad.sk ako správcu Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka súvisiacich so spracovaním jeho osobných údajov.

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 prípadne v súlade s ďalšími právnymi predpismi. Účastník je fyzickou osobou, podnikajúce i nepodnikateľ, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovaru. Prevádzkovateľ je právnickou osobou, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja tovaru koncovému zákazníkovi.

V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzavretou zmluvou.

Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

· Osobné údaje budú spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj po dobu trvania zmluvného vzťahu.

· Daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov budú osobné údaje ďalej spracovávané a uchovávať po dobu 10 rokov a plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, a za účelom poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii a súdu po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

· Plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku na základe súhlasu Účastníka a na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov. Ide o právnickú osobu Pavel Pavlas, trvalé bydlisko Ke Strouze 2626, Nymburk 288 02, IČ: 02561867.

Ak Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Po uplynutí lehôt uvedených vyššie prevádzkovateľ Osobné údaje vymažú alebo anonymizujú. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za účely dokončenia objednávkového procesu a doručenia tovaru a vybavovanie reklamácií. Osobné údaje sú spracovávané v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Práva Účastníka súvisiace so spracovávaním sú:

· Požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom

· Na opravu poskytnutých Osobných údajov

· Na vymazanie poskytnutých Osobných údajov

· Na obmedzenie spracovanie Osobných údajov

· Podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

· Právo na prenos osobných údajov na iného správcu

· Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Účastník môže svoje práva uplatniť žiadostí na adrese obchod@titanovyriad.sk alebo v prípade registrovaného zákazníka v zákazníckej sekcii e-shopu. Uplatní ak Účastník právo je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej neopodstatnené žiadosti účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 23. 11. 2020